Építész-informatika 2 

ACAD-GYIK

 digitális ábrázolás 

  1. Hogyan hasz­nál­ha­tom ott­hon a prog­ra­mot? » [Diákverzió]
  2. Hogyan jele­nít­he­tők meg a szalag­menü he­lyett esz­köz­tá­rak? » [Szalagtalanítás]
  3. Hogyan ér­he­tők el a gya­kor­la­ton meg­is­mert kó­tá­zá­si be­ál­lí­tá­sok? » [Sablon]
  4. Mi­lyen rö­vi­dí­té­sek hasz­nál­ha­tók a pa­ran­csok ese­tén? » [Alias]
     
  5. Hogyan jele­nít­he­tő meg a stá­tusz­sor, ahol be le­het ál­lí­ta­ni az ORTO és egyéb funk­ci­ó­kat? » [Státuszsor]

-SL
 

Diákverzió

A students.autodesk.com címen egy érvényes(!) @hszk.bme.hu végződésű e-mail címmel lehet regisztrálni, illetve onnan (sikeres regisztráció után) programokat letölteni.

»  Az e-mail-cím érvényességének ellenőrzése keretében egy levelet küldenek, amit el kell tudjon olvasni érdemes tehát a regisztráció megkísérlése előtt érdemes ellenőrizni, hozzájut-e az erre a címre küldött levélhez!

»  Jelenleg (2010. május) az AutoCAD 2010 (32 vagy 64 bites angol vagy magyar) verziója tölthető le.

[Tetejére]

Szalagtalanítás

2009-es verziótól

A 2009-es verziótól kezdve eszköztárak (toolbar) helyett alapértelmezésben egy a 2007-es MsOfficeban láthatóhoz hasonló szalagot (ribbon) jelenít meg. Az eszköztárak megjelenítésének legegyszerűbb módja, ha a jobb alsó sarokban látható fogaskerék ikonra kattintva megjeleníthető listán a "Klasszikus AutoCAD" munkaterületet választjuk.

Az eszköztárak megjelenése szabályozható: bármelyik látható eszköztáron jobb egérgombbal kattintva megjelenik az eszköztárak listája – erre kattintva megjeleníthetők (vagy eltüntethetők) eszköztárak. Az eszköztárak egérrel a kívánt helyre vontathatók.


[Tetejére]

Sablon

Az ACAD-Hu.dwt egy sablon-fájl, melyben néhány beállítás (pl. kótázási stílus) és blokk már elő van készítve.

A fájlt a program TEMPLATE mappájába másolva a Fájl • Új (File • New) parancs panelén megjelenik az új sablon.

»  TEMPLATE: C:\Documents and Settings\USERNÉV\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD verzió\enu\Template\

[Tetejére]

Alias

Az AutoCAD programban bármely pa­rancs­hoz hozzárendelhető rövidítés (alias). Az érvényes rövidítések listája a Tools • Customize > Edit Program Parameters paranccsal megnyitható, szerkeszthető.

Az ACAD.PGP a 2010-es angol verzióhoz tartozó eredeti rövidítés-lista bővített változata. Az eredeti aliason csak akkor változtattam, ha (szerintem) nyomós érv szólt emellett. (Legfontosabb: a C a Copy parancshoz került, a CirCle (CC) helyett). A program SUPPORT map­pá­jába másolva használható.

»  SUPPORT: C:\Documents and Settings\USERNÉV\Application Data\Autodesk\AutoCAD verzió\enu\Support\

[Tetejére]

Státuszsor

Tud­tom­mal a stá­tusz­sor „alap­ból” min­dig meg­je­le­nik a rajz­te­rü­let alatt – igaz a 2010-es ver­zi­ó­tól nem szö­veg­gel, ha­nem kis iko­nok­kal.

»  Ha való­ban nincs stá­tusz­sor, akkor írja be: STATUS­BAR(Enter) 1(Enter).

»  Ha szö­ve­ges stá­tusz­gom­bo­kat sze­ret­ne, kat­tint­son jobb egér­gomb­bal a stá­tusz­sor bal ol­da­lán lát­ha­tó va­la­me­lyik kis ikonra, majd az elő­ug­ró me­nü­ben kat­tint­son a Use Icons menü­pont­ra.

»  Az előbbi menü Display > menü­pont­já­val lehet az egyes stá­tusz­jel­ző­ket ki-be kap­csol­ni – el­vi­leg te­hát az sem ki­zárt (csak ér­tel­met­len), hogy szí­vós mun­ká­val egye­sével el­rejt­se azo­kat.

[Tetejére]

AutoCAD Architecture

A students.autodesk.com honlapról az "alap" AutoCAD helyett letöltheti annak építészeti kiterjesztését is.

Indítás: 1

Az AutoCAD Architecture (ACA) "egyéni" telepítésekor létrehozható egy olyan ikon is, mellyel az építész kiterjesztés nélküli "alapprogram" indítható.

Indítás: 2

A fenti ikon, "kézileg" is létrehozható.

• Az ACA indító-ikonjáról készítsen másolatot (az asztalon lévő ikon kijelölése után Ctrl+C, majd Ctrl+V).

• A másolatot jelölje ki, (nevezze át), majd a jobb kattintásra megjelenő gyorsmenüből válassza a Tulajdonságok (Properties) pontot.

• A megjelenő panel Parancsikon lapjának Cél rovatában (a záró idézőjel megtartásával!) töröljön ki mindent az .exe után, majd írja be: /p "AutoCAD". A végeredmény valami ilyesmi lesz: "C:\Program Files\AutoCAD 2010\acad.exe" /p "AutoCAD".

Indítás: 3

Amennyiben a föntiek ellenére nem a megfelelő menük láthatóak, töltse be az AutoCAD alapmenüjét: a _Menu parancs kiadása után megjelenő panelen válassza az ACAD.CUIX menüfájlt. (helye: C:\Documents and Settings\USERNÉV\Application Data\Autodesk\AutoCAD verzió\enu\Support\)

[Tetejére]

Testreszabás

2006-os verzió

Az AutoCAD esz­köz­so­ra­i­nak fel­é­pí­té­se nem igazán il­lesz­ke­dik az épí­té­sze­ti mo­del­lez­és igé­nye­ihez. An­nak ér­de­ké­ben, hogy a le­he­tő leg­több gyak­ran hasz­nált esz­köz el­ér­he­tő le­gyen (anél­kül, hogy min­dent el­bo­rí­ta­ná­nak az esz­köz­tá­rak), pró­bál­tam a egy sa­ját esz­köz­tár-struk­tú­rát lét­re­hoz­ni.

(Ja­va­solt az Ex­press Tools te­le­pí­té­se is.)


Telepítés

• töltse le az angol vagy a magyar kibővített menüt tartalmazó fájlt

• csomagolja ki annak tartalmát egy ideiglenes mappába

• keresse meg a Support mappát (kattintson duplán a !Support.lnk fájlra), melynek szokásos helye a C:\Documents and Settings\USERNÉV\Application Data\Autodesk\AutoCAD verzió\enu\Support\ mappa.

• készítsen biztonsági másolatot e mappa tartalmáról

• másolja ide az ideiglenes mappából a letöltött tartalmat (fölülírva az ott található fájlokat)

• az AutoCAD indítása után jelenítse meg a Munkaterületek (Workspaces) eszközsort (l. a képet)

• a legördülő menüből válassza az Advanced munkatarület-beállítást


[Tetejére]


1998–2010. Strommer L., BME Építészeti Ábrázolás Tanszék