Építész-informatika 2 

AutoCAD 2D·X • mintafeladatok·1

 digitális ábrázolás 

Valid HTML 4.01 Tr.


Az itt látható példák összetettebb fela­dato­kon keresz­tül de­monst­rál­ják, milyen tí­pusú geo­met­riai prob­lémák meg­oldá­sával ér­de­mes ellen­őriz­ni meg­szer­zett jár­tas­sá­gun­kat. Mivel e példák köz­lé­sének épp az a célja, hogy min­denki ön­ál­lóan pró­bál­koz­zon a szük­séges mű­ve­let-sor­rend meg­talá­lásával, ezút­tal nem adunk szer­kesz­tési út­mu­tatót.

Természetesen – hogy a többi feladat­rész se marad­jon ki – ér­de­mes lét­re­hozni a szük­séges fóli­ákat, az ismét­lődő ele­meket blok­ként beil­lesz­teni, és a rajzot egy papíron pl. 1:100-as lép­ték­ben meg­jele­ní­teni.


Nyomtatás

A rajz be­fe­je­zé­se után a ké­szít­sünk ar­ról (di­gi­tá­lis) nyo­ma­tot – a fe­ke­te-fe­hér nyom­ta­tót imi­tál­va szür­ke­árnya­la­tos ki­vi­tel­ben.

A nyom­ta­tá­si pa­ne­len vá­lasszuk a mono­chrome toll­ki­osz­tást, és a prog­ram­mal ka­pott DWG to PDF "nyom­ta­tót". (Érde­mes fek­vő, azaz 297x210-es, nem 210x297-es lap­ra nyom­tat­ni!)

Ha a rajz­ban csak a stan­dard, sor­szá­mo­zott szí­ne­ket hasz­nál­juk, és a fal­kon­tú­ro­kat az 1. (pi­ros) szín­nel, a ki­töl­té­se­ket pe­dig vala­mely szür­ke ár­nya­lat­tal je­löl­jük, ak­kor nyom­ta­tás­ban az előb­bi­ek vas­ta­gab­bak, utób­bi­ak fe­ke­te he­lyett szür­kék lesz­nek.Strommer L. • BME Építészeti Ábrázolás Tanszék