Építész-informatika 2 

AutoCAD 3D·X • mintafeladatok·2

 digitális ábrázolás 

Valid HTML 4.01 Tr.


Az alábbi két egyszerű iker-példa azt mu­tat­ja, mi­lyen tí­pusú geometriai fe­la­da­tok meg­ol­dá­sá­ra al­kal­ma­sak a tö­meg­mo­del­le­zés esz­kö­zei – egyben jó el­lenőr­zé­sei annak, mennyire tud­juk konst­ruk­tí­van al­kal­mazni ezen esz­kö­zö­ket.

A modell össze­állí­tá­sán túl ter­mé­sze­te­sen fe­la­dat a (pl. M=1:100-as) pa­pír­téri né­zet­ab­la­kok lé­tre­ho­zá­sa és kó­tá­zá­sa is.

Mivel e példa közlésének épp az a célja, hogy min­den­ki önál­lóan pró­bál­koz­zon a szük­sé­ges mű­ve­le­tek­nek és azok sor­rend­jé­nek meg­ta­lá­lá­sá­val, szer­kesz­té­si út­mu­ta­tót ezút­tal nem köz­lünk.


Strommer L., • BME Építészeti Ábrázolás Tanszék