Tárgyleírás

A CAD rendszerek elméleti és gyakorlati bemutatása. Az épí­té­szeti gya­kor­latot elő­ké­szítő síkbeli és tér­beli szer­kesz­tések, építve a geometriai, épí­té­szet­tör­téneti, épület­szer­kezeti, sta­ti­kai alap­isme­re­tekre. A számí­tógépes terv­doku­men­tá­ció-ké­szítés alap­jainak meg­ismer­te­tése.

Hirdetmények, tudnivalók

• 1. házi feladat beadása   | 2. házi feladat beadása   | Korábbi hallgatói munkák
A múlt fél­év­ben be­a­dott fe­la­da­to­kat ne ad­ják be új­ból (az ak­ko­ri pont­szá­mot meg­kap­ják).
A feladat: az 1. il­let­ve 2. zárt­helyi minta­fe­lada­tai­val hoz­zá­ve­tő­leg azo­nos jel­legű és nehéz­ségű sa­ját alap­rajz il­let­ve mo­dell ki­ta­lá­lá­sa, és rep­ro­du­ká­lásá­hoz szük­sé­ges szin­tű do­ku­men­tá­lá­sa.
Bea­dás DWG for­má­tum­ban (nem tömörítve), az adott zárt­helyi nap­ján reg­gel 10:00-ig.
Külön fájlként az 1. feladatnál beadandó egy 1:100-as léptékű kótázott papírtéri nézet PDF nyomata,
a 2. feladatnál a modell min. 2 papírtéri nézetének egy A/4-es lapra rendezett PDF nyomata.
A be­adó felü­leten egy­szer­re csak egy fájl ad­ha­tó be, de min­den fel­töl­tött fájl el­tá­ro­ló­dik – így java­solt az első fájl kivá­lasz­tani és bead­ni, majd vissza­lép­ni, és a má­so­di­kat is ugyan­úgy ki­vá­lasz­tani és bead­ni.

• Félévközi eredmények, érdemjegyek ↷

Valid HTML 4.01 Tr.
Félévközi tájékoztatók

• Tematika és ütemterv | félév teljesítésének feltételei

Gyakorlatok anyaga (PDF)

       

Segédanyagok, példák

•  Előadás jegyzet (PDF) | dinamikus blokk segédlet (PDF) | dinamikus blokk minta (DWG)

•  Zárthelyi mintapéldák:  1. zh. |  2. zh. |  3. zh.

•  Segédanyagok: ACAD-Hu rajzsablon | szürkeárnyalatos tollkiosztás