Tárgyleírás

A tárgy célja, hogy a mérnöki prob­léma­megoldás és az algo­rit­mikus gondol­kodás jegyé­ben bemu­tassa az infor­máció­techno­lógiai esz­közök haté­ko­nyabb alkal­mazását, képet adva az építészek számára kínálkozó infor­matikai lehe­tősé­gekről.

A tár­gyat fel­vevő hall­ga­tók­ról fel­té­te­lez­zük, hogy közép­is­kolai, ill. 1. év­fo­lya­mon szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­ik alap­ján ren­del­kez­nek meg­fe­lelő szá­mí­tó­gép- és In­ter­net-hasz­ná­lati isme­re­tekkel. Ha va­la­ki még­sem ren­del­ke­zik az át­la­go­san el­vár­ha­tó tudás­sal, a Beve­ze­tés az alkal­ma­zott infor­ma­ti­kába című vá­laszt­ható tárgy kere­té­ben pótol­hat­ja azo­kat.

Hirdetmények, tudnivalók

• A digi­tális igazol­vány­kép ki­írás­nak meg­felelő, határ­időre tör­ténő be­adá­sa a tárgy telje­síté­sének felté­tele.
Beadási határidő: október 19. (kedd) 20:00.

• A digitális tabló ki­írás­nak meg­felelő, határ­időre tör­ténő be­adá­sa a plusz­pontok meg­szer­zé­sé­nek felté­tele.
Beadási határidő: október 19. (kedd) 20:00. Beadás moodleban! Kiírás

Készítsen tablót egy saját korábbi tervéről (pl. Térkompozíció, Építészet Alapjai).

A tabló egy 3840×2160 pixel méretű PNG kép legyen, és tartalmazzon:
· feliratot, amely tartalmazza a terv adatait (pl. helyszín, terv neve, tervező),
· rövid leírást, amely a koncepciót összefoglalja,
· legalább 3 képet (fotó, scannelt digitális rajz).

A beadott tablókat az Arculat Csoport értékeli. Az értékelés nem a tervre, hanem a terv grafikai kommunikációjának kreatív megvalósítására vonatkozik, szempontjai a kompozíció, a komplex megvalósítás, az olvashatóság és érthetőség, és az esztétikus megjelenés. A leadott munkák közül első három helyezettet is választanak.

• Félévközi eredmények, érdemjegyek ↷  

Összes kinyitása⇓ | becsukásaValid HTML 4.01 Tr.

Félévközi tájékoztatók

Tematika és ütemterv ↷ | Félév teljesítésének feltételei ↷

Félév időbeosztása ↷ | Programok otthoni használatra ↷

Letölthető Excel eszköztár ⇓

Gyakorlatok anyaga

Órórai feladat  Gygyakorló feladat  Sesegédanyag

Előadások anyaga